Харківська Гімназія № 86 Харківської міської ради Харківської області

 

Правила конкурсного прийому

                                                                                                                                             

Правила

 конкурсного приймання учнів

до Харківської гімназії № 86

Харківської міської ради

Харківської області

з поглибленим вивченням англійської мови

 

 

1. Загальні положення

 1. Приймання дітей (учнів) до спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Харківської гімназії № 86 Харківської міської ради (далі Гімназія) здійснюється згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл - інтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 року № 547/7868 на конкурсній основі. Приймання до загальноосвітніх класів відбувається без конкурсу.
 2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.
 3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 4. Зарахування учнів до Гімназії здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії).

2. Організація конкурсу

 1. Правила конкурсного приймання оголошуються за 2 місяця до його початку шляхом розміщення їх в приміщенні Гімназії.
 2. За місяць до початку конкурсного приймання в приміщенні Гімназії вивішується перелік питань для співбесіди.
 3. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна (педагогічна) комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою Гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор Гімназії.
 4. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви батьків або осіб які їх заміняють на ім'я директора Гімназії, табеля успішності учня (крім дітей, які поступають до 1-го класу).
 5. Для участі у конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
 6. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основні. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
 7. До педагогічної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають навчальні або творчі досягнення.
 8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків, тощо.

2.9. Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, приймаються до Гімназії поза конкурсом.

3. Проведення конкурсу

 1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, проводиться у термін з 01.06 по 25.08 у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх заміняють.
 2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземних мов. Такі завдання розробляє комісія на основі матеріалів, запропонованих психологічною службою, затверджує директор школи.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсягу державних вимог навчально-виховних програм дошкільних навчальних закладів.

 1. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу, не може перевищувати 3-х осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більш ніж 10 хвилин.
 2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших (2-4) класів спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов проводяться за умовами наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.
 3. З усіма учнями (2-4 класів) проводяться співбесіда та конкурсні випробування (письмова робота з англійської мови), які передбачають виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.
 4. Варіанти тестів для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляється методичним об'єднанням вчителів іноземних мов за участю практичного психолога та затверджується директором Гімназії.
 5. Конкурсні завдання з англійської мови зберігаються у директора Гімназії у запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова комісії у присутності її членів та вступників.
 6. Для проведення письмової роботи з англійської мови вступникам видається папір зі штампом Гімназії.

Після закінчення випробування роботи шифруються головою комісії, передаються для перевірки членам цієї комісії. Дешифрування робіт здійснюється головою комісії після виставлення балів.

 1. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт та співбесіди визначає голова конкурсної (педагогічної) комісії для кожної вікової групи окремо.
 2. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у Гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор Гімназії.

~ *. Результати конкурсних випробувань для учнів 2-4 класів (у тому числі співбесіди для майбутніх першокласників) оформляються у вигляді протоколів конкурсної (педагогічної) комісії (додається), які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

5 2. Результати співбесіди оголошуються в той самий день. Результати тестування не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

5 13. Якщо діти хворіли під час проведення конкурсу, вони зобов'язані представити медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторному конкурсному випробуванні.

4. Порядок зарахування

 1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до спеціалізованих класів школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземної мови за наказом директора Гімназії на підставі рішення конкурсної комісії.
 2. Зарахування дітей проводиться протягом тижня після оголошення результатів конкурсу.
 3. До Гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.
 4. Якщо учні, їх батьки, або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається гімназією за погодженням з управлінням освіти Холодногірської районної у місті Харкові ради.

5. Контроль за проведенням конкурсу

 1. Директор Гімназії несе персональну відповідальність за дотримання Правил конкурсного приймання дітей (учнів) до Гімназії, здійснює безпосередній контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до Гімназії.
 2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до Гімназії, за його результатами покладається на Управління освіти Холодногірської районної у місті Харкові ради.
 3. При порушенні Правил конкурсного приймання, розроблених Гімназією, рішенням Управління освіти Холодногірської районної у місті Харкові ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Управління освіти організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

Правила

 конкурсного приймання учнів

до гімназійних класів

Харківської гімназії № 86

Харківської міської ради

Харківської області

 

1. Загальні положення

 

1.1.         Приймання дітей (учнів) до гімназійних класів  Харківської гімназії № 86 Харківської міської ради (далі Гімназія) здійснюється згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл - інтернатів), затвердженою наказом Міністертсва освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 року № 547/7868 на конкурсній основі. Приймання до загальноосвітніх класів відбувається без конкурсу.

1.2.         У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

 

2. Організація конкурсу

 

2.1.         Правила конкурсного приймання оголошуються за 2 місяця до його початку шляхом розміщення їх в приміщенні Гімназії.

2.2.         За місяць до початку конкурсного приймання в приміщенні Гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводиться випробування: українська мова та математика.

2.3.         Випробування в рамках основного конкурсного приймання до гімназійних класів проводяться лише після закінчення навчального року у червні місяці. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні місяці, але не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4.         Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць, за тих самих умов,що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5.         До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків або осіб які їх заміняють на ім'я директора Гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу, копії свідоцтва про народження та медичної картки дитини встановленого зразку.

2.6.         Для проведення конкурсних випробувань у Гімназії створюється  конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою Гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної  комісії є директор Гімназії.

2.7.         Для проведення випробувань з української мови та математики у Гімназії створюються з кожного предмету предметні комісії  зі складу членів конкурсної  комісії,  їх склад затверджується наказом директора Гімназії.

2.8.         В конкурсному відборі для зарахування до 5-х гімназійних класів беруть участь діти, яки виявили достатній та високій рівень знань з базових предметів з курсу початкової школи та за підсумками проведення державної підсумкової атестації в початковій школі, та склали випробування  з  двох  предметів: українська мова та  математика,  на  достатньому та високому рівнях.

2.9.         У разі виявлення необхідності у Гімназії створюється апеляційна комісія, яка розглядає конфліктні ситуації щодо проведення випробування та зарахування дітей до гімназійних  класів.

2.10.    До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів  та відображають навчальні або творчі досягнення.

2.11.    Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків, тощо.

2.12.    На пільгових умовах, за співбесідою, приймаються до Гімназії діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

 

3.       Проведення конкурсу

 

3.1.         Конкурсні випробування для учнів, які вступають до першого класу Гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться у формі  письмових  робіт з української  мови та  математики, у  червні  місяці.

3.2.         Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі учням, які вступають до Гімназії, видається папір зі штампом Гімназії, робота шифрується головою комісії та передається для перевірки членам комісії.

3.3.         Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 6-11 класів Гімназії проводяться за умовою наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. З ними  проводяться  письмові роботи з української мови та математики. Прийом учнів з іншої Гімназії  може  відбуватися за співбесідою.

3.4.         Варіанти завдань письмових робіт для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляється методичними об'єднаннями вчителів та затверджується директором Гімназії.

3.5.         Конкурсні завдання зберігаються у директора Гімназії у запечатаному конверті, який  відкривається  в день випробування голової приймальної комісії у присутності її членів та учнів, які вступають до Гімназії.

3.6.         Обсяг і тривалість написання претендентами письмових робіт  визначає голова конкурсної  комісії для кожної вікової групи окремо.

3.7.         Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в Гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор Гімназії.

3.8.         Результати  письмових робіт оформляються у вигляді протоколу предметної комісії, який зберігається в тому самому порядку, що і протоколи державної підсумкової атестації учнів (протокол  додається ).

3.9.         Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки претендентів з результатами випробувань вивішуються у приміщенні Гімназії для загального ознайомлення.

3.10.    Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, а також учні випускники 9 класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою зараховуються на підставі співбесіди.

3.11.    Якщо діти хворіли під час проведення конкурсу, вони забов'язані представити медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторному конкурсному випробуванні, термін проведення яких визначає директор Гімназії.

 

4.       Порядок зарахування

 

4.1.         Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Гімназії наказом директора Гімназії на підставі рішення  конкурсної  комісії.

4.2.         Зарахування дітей проводиться протягом тижня після оголошення результатів конкурсу.

4.3.         До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.4.         Якщо учні, їх батьки, або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається Гімназією.

4.5.         Зарахування учнів до Гімназії здійснюється за наказом директора на підставі  заяви батьків (або осіб, які їх замінюють), а також копії  свідоцтва  про народження  або паспорта та медичної картки. 

 

                        5. Контроль за  проведенням конкурсу

 

5.1.         Директор Гімназії несе персональну відповідальність за дотриманням Правил конкурсного приймання учнів до Гімназії,здійснює безпосередній контроль  за організацією та проведенням конкурсу, порядком  зарахування дітей до Гімназії.

5.2.         Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування  дітей до Гімназії за його результатами покладається на управління освіти  Холодногірської районної у м. Харкові ради.

5.3.         При порушенні Правил конкурсного приймання, розроблених Гімназією, рішенням управління освіти  Холодногірськоїрайонної у м. Харкові ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти Холодногірської районної у м. Харкові ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.