Харківська Гімназія № 86 Харківської міської ради Харківської області

 

Шкільне наукове товариство «Еврика»

ПОЛОЖЕННЯ
про шкільне наукове товариство «Еврика»
Харківської гімназії № 86 Харківської міської ради
Харківської області
І. Загальні положення 
1. Шкільне наукове товариство «Еврика» - добровільне об’єднання учнів, які прагнуть до більш глибоко пізнання досягнень в різних сферах наук, техніки, культури, до розвитку творчого мислення, інтелектуальної ініціативи, удосконалення умінь організації науково-дослідницької діяльності. 
2. У своїй діяльності наукове товариство керується Законом України «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта ХХІ століття», Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки №305 від 18.08.1998р, наказом Міністерства освіти і науки №1287 від 10.11.2014р
3. Діяльність наукового товариства «Еврика» здійснюється відповідно до даного Положення під керівництвом президії, до складу якої входять вчителі навчального закладу, викладачі ВНЗ, тощо.
4. Очолює президію Президент НШТ, який обирається з числа учнів – дійсних членів товариства.
5. Наукове товариство «Еврика» має свою назву, емблему, девіз.
ІІ. Основна мета і принципи діяльності.
Виявлення, підтримка та розвиток творчих здібностей учнів школи. 
Створення умов для максимального розкриття здібностей та творчого самовдосконалення учнів. 
Розвиток їхньої целеспрямованості, самостійності, відповідальності, творчої активності та свідомого ставлення до розумової праці. 
Становлення пошукового, дослідницького способу мислення учнів, їхньої потреби в самоосвіті, самовихованні та адекватної самооцінки своєї науково-дослідницької діяльності. 
Формування умінь та навичок роботи з науковою літературою, приладами, методами обробки наукової інформації. 
ІІІ. Структура наукового товариства
1. Керівний орган товариства:
-  загальні збори товариства, які проводяться 1 раз на четверть;
 - президія наукового товариства, яка здійснює керівництво роботою товариства, до складу якої входять заступник директора з навчально- виховної роботи, вчителі, учні.
2. Координаторів наукового товариства призначає своїм наказом директор гімназії.
3. Наукові відділення:
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;
мовознавства;
філософії та суспільствознавства;
історії;
наук про Землю;
технічних наук;
комп`ютерних наук;
математики;
фізики та астрономії;
економіки; 
хімії та біології;
екології та аграрних наук.
ІV. Члени шкільного наукового товариства
1.Членами товариства можуть бути учні 3 -11 класів. 
2. Прийом в товариство здійснюється на засідання президії з числа творчо обдарованих дітей. 
3. Членами товариства також можуть бути дорослі із числа вчителів-координаторів, які беруть участь у заходах товариства, дотримуються вимог даного Положення. 
Координатори здійснюють координаційну, методичну роботу. До координаторів відносяться вчителі-предметники. 
4. Усі члени шкільного наукового осередку мають право:
• брати участь в заходах товариства; 
• входити до складу інших громадських і наукових об’єднань. 
5. Усі члени наукового товариства зобов’язані: 
• дотримуватися вимог Положення; 
• розвивати свої знання, вміння, навички та здібності; 
•приймати участь у інтелектуальних конкурсах, інтернет-проектах, олімпіадах, науково-дослідницькій роботі. 
V. Напрямки роботи наукового товариства
Всеукраїнські учнівські предметні олімпіади 
Науково-дослідницька робота у міському відділенні МАН. 
Участь в міжнародних і Всеукраїнських наукових і культурних проектах. 
Участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика
Міжнародний  інтерактивний природничий конкурс «Колосок», Всеукраїнська фізична гра «Левеня»
Інтернет-олімпіади
 
VI. Організація конкурсів-захистів курсових, реферативних, проектних, науково-дослідницьких робіт учнів
6.1. Конкурси-захисти курсових, реферативних, проектних ,науково-дослідницьких робіт є очною формою змагань.
6.2. Напрямок науково-дослідницької, курсової роботи та інше визначає сам учень згідно зі своїми інтересами та захопленнями. Конкурси-захисти курсових, реферативних, проектних, науково-дослідницьких робіт проводяться за такими напрямками:
•філологія та мистецтвознавство;
фізико-математичний;
обчислювальна техніка та програмування;
хіміко-біологічний;
психологія та економіка;
історико-географічний;
техніко-технологічний.
6.3.Конкурс-захист курсових, реферативних робіт  на шкільному етапі учнів проводиться щорічно в один етап — у   грудні                     
6.4. Тривалість написання  курсової та реферативної  роботи - 1рік.
6.5. Участь у конкурсі-захисті курсових робіт звільняє учня від захисту знань у цьому ж навчальному році.
6.6. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт проводиться в три етапи:
I етап -  місцевий в учнівському науковому товаристві 
II етап — районний 
III етап -  обласний
ІV етап - всеукраїнський
6.7. Тривалість написання науково-дослідницької роботи 2- 3 роки.
6.8. Захист науково-дослідницьких робіт та проектів
6.8.1. Для організації та проведення конкурсів-захистів курсових, науково-дослідницьких робіт створюються організаційні комітети, а для перевірки завдань — журі.
6.8.2. В організаційні комітети входять: заступник директора з наукової роботи, завідувачі відділень, учителі-консультанти.
6.8.3. До журі входять: завідувачі відділень та фахівці відповідної галузі. Склад журі — не менш як 3 особи.
6.8.4 Члени журі відповідають за об'єктивне оцінювання курсової чи науково-дослідницької роботи відповідно до рівня наукового змісту.
6.8.5. Автори кращих курсових та науково-дослідницьких робіт можуть бути відзначені грамотами, спеціальними призами, стипендіями.
6.8.6. Результати проведення конкурсів-захистів курсових, науково-дослідницьких робіт затверджуються директором школи.
6.8.7. У конкурсі-захисті курсових робіт беруть участь усі учні, які написали курсові роботи.
6.8.8. Учні можуть брати участь у написанні курсової роботи тільки одного профілю в поточному навчальному році. Захистивши роботу, учні мають право обрати курсову роботу за іншим профілем на наступний рік.
6.8.9. Переможцям конкурсу-захисту курсових робіт пропонується продовжити курсову роботу як науково-дослідницьку.
6.8.10. У І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт беруть участь усі учні, які писали науково-дослідницькі роботи.
6.8.11. У II етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт беруть участь переможці І етапу.
6.8.12. Члени учнівського наукового товариства під час проведення захисту знань повинні звітуватися про виконану пошукову, експериментальну, науково-дослідницьку роботу (двічі на рік).

 


 

 

План роботи учнівського наукового товариства «Еврика»

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

№з/п

 

Термін

Відповідальний

1.

Ознайомлення вчителів учнів з положенням по ШНТ

 

 

2.

Організація науково- дослідницької роботи учнів (вибір учнями напрямків і тем реферативних, курсових, науково-дослідницьких робіт, проектів)

 

 

3.

Про хід написання реферативних,  науково-дослідницьких робіт, проектів, творчих робіт

 

 

4.

Про підготовку до шкільного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, рефератів

 

Керівники робіт, проектів.

5.

Шкільний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, рефератів

 

Керівники робіт,проектів.

6.

Про підготовку до районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

 

 

7.

Шкільний науковий конгрес (про підсумки участі учнів у І, II, III етапах конкур-су-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт у 2016-2017 навчальному році)

 

 

 

 

 

 

 

Рада наукового товариства «Еврика»

2017/2018 навчальний рік

Голова: Казенна Л.І., вчитель біології.

Члени ради:

Сіра А.М., вчитель української мови та літератури;

Харченко О.В., вчитель хімії, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Нейман В.В., вчитель історії та правознавства;

Захарова Г.В., вчитель англійської та німецької мови;

Сінюгін В.Г., практичний психолог.